Anebjerg Skanderborg-Stilling

OM ANEBJERG OG ANEBJERG SKOV

Mellem Stilling-Gram, Fruering og Skanderborg (Højvangen) ligger Anebjerg.

Anebjerg og Anebjerg Skov er et spændende byudviklings- og skovrejsningsområde i Skanderborg Kommune med nye boligområder integreret i landskabet med grønne arealer, skov og natur.

Anebjerg Hvidkløverhøjen

Mellem Stilling-Gram, Fruering og Skanderborg (Højvangen) ligger Anebjerg - et stort byudviklings- og skovrejsningsområde i Skanderborg Kommune.

Anebjerg er et spændende eksempel på, hvordan Skanderborg Kommune siden 2009 har etableret et nyt boligområde integreret i natur og landskab med boligkvarterer, grønne arealer og skov.

Skanderborg Kommunes vision om Anebjerg er en miljømæssig bæredygtig bydel som eksempel på, hvordan en ny bydel kan blive integreret med grønne områder, natur og skov.

De senere år har Anebjerg derfor været et markant område for byvækst i Skanderborg Kommune. Derfor foreligger der en udførlig plan for rækkefølgen i områdets udvikling.

Anebjerg - bynær placering i unik natur

Dermed sikrer Skanderborg Kommune, at udbygningen af skole- og institutionstilbud samt offentligt infrastruktur sker i et hensigtsmæssigt tempo, der tilgodeser alle de nye indbyggere i Anebjerg.

Hele Anebjerg bliver passet ind i det smukke og kuperede landskab, der præger området samtidig med visionen om Anebjerg som en social og miljømæssig bæredygtig bydel.

Der er etableret stisystem fra både Stilling og Skanderborg gennem de allerede etablerede boligområder Blishønedalen og Agerhønebakken – stier, der også bliver et vigtigt aktiv for hele Hvidkløverhøjen.

Anebjerg natur

Blandt andet er der under Virringvej etableret tunnel med sti til det etablerede stisystem langs Virringvej.

Mod vest, syd og sydøst rejser sig et nyt skovområde, Anebjerg Skov med naturstier og direkte adgang til de  eksisterende naturstier helt til Vester Mølle og Skanderborg Sø.

Dermed er Anebjerg et spændende og varieret område, der åbner for mange oplevelser og rekreative aktiviteter i det smukke landskab og den spændende natur.

Bakker, lavninger og søer

Anebjerg-området er geografisk betegnet som dødislandskab. Karakteristika ved dødislandskab er et kuperet landskab med mange små bakker og lavninger og et væld af småsøer og vandhuller.

Forsyningsvirksomheden Skanderborg indvinder grundvand fra 50 meters dybde, og Staten har udpeget Anebjerg som ”Område med Særlige Drikkevandsinteresser”.

Efter Naturbeskyttelsesloven er området ligeledes af stor interesse, og den store vandsalamander, der er totalfrede findes i tre af de udpegede af § 3-søer. Heraf er de to omgivet af henholdsvis mosebræmme og engarealer.

Skanderborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) indgik i 2007 en fælles aftale om skovrejsning af Anebjerg Skov.

Når skovrejsningsplanen er udført, vi Anebjerg Skov udgøre i alt knap 325 ha. Omtrent halvdelen af området er blevet skovrejst, siden de første etaper af Anebjerg Skov indviet i 2009.

I følge den fælles plan har Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune med bidrag fra Skanderborg Forsyningsselskab løbende opkøbt områdets landbrugsarealer til skovrejsning.