Vedtægter for grundejerforening

Når Hvidkløverhøjen bliver etableret, bliver det oprettet en grundejerforening for Hvidkløverhøjen.


Denne grundejerforening vil have medlemspligt for samtlige grundejere på Hvidkløverhøjen men kan på sigt blive underopdelt, hvis dette skulle blive aktuelt,


Grundejerforeningen på Hvidkløverhøjen har ansvaret for vedligehold og drift af fællesanlæg og stier og har pligt til at tage skøde på disse arealer.


Dette omfatter desuden områdets fælles regnvandsanlæg, søer samt rendestensbrønde med eventuelle tilhørende rørledninger.


Grundejerforeningen på Hvidkløverhøjen skal senest oprettes når Skanderborg Kommune kræver det. Vedtægter og ændringer kræver kommunens godkendelse.


Efter krav fra Skanderborg Kommune skal grundejerforeningen være i sammenslutning med områdets bestående - eller kommende - grundejerforeninger i takt med, at realiseringen af hele området på Anebjerg bliver etableret.